Microblading Plasma fibroblast Líčenie Kozmetika GUINOT Pery Očná linka Nechty il Viso Academy Galéria O nás il Viso PLUS Cenník rezervácia kontakt prihlásenie / registrácia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ pri spracovaní vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.ilviso.sk je Beny-company, s.r.o., sídlo Kováčska 280/51, Košice 04001, zapísaná 3. marca 2020, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48456/V (ďalej len „prevádzkovateľ).

Prevádzka: Art Studio & Academy il Viso, Hlavná 65/117, Košice 04001.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@ilviso.sk a 0911568304.

Zodpovedná osoba je .

Čo sú osobné údaje

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Aké údaje zbierame

a) Údaje pri rezervácii termínu
Pri rezervácii termínu služby od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie rezervácie a zabezpečenie komunikácie s vami. Bez týchto údajov s vami nevieme komunikovať, zabezpečiť rezervovanie termínu a riešiť prípadne zmeny. Požadované údaje pre zabezpečenie rezervácie služby sú: meno a priezvisko, telefón prípadne e-mail. 

Registrovaní klienti majú k dispozícii históriu svojich rezervácii v on-line systéme našej webovej stránky a tak v ich prípade sú tieto údaje na základe podpísaného súhlasu v registračnom formulári uchovávané po dobu ich registrácie.

b) Údaje pri vytváraní registračného formulára klienta
Pre komfortnejšiu rezerváciu termínov, prehľad rezervovaných služieb a možnosti zasielania obchodných noviniek máte možnosť sa zaregistrovať do zákazníckeho portálu a to vyplnením registračného formulára na webovej stránke. Vyplnením registračného formulára ste dali prevádzkovateľovi do odvolania súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Účely spracovania, ku ktorým boli súhlasy udelené, sú uvedené nižšie. Súhlas možno odvolať zaslaním listu na adresu sídla firmy (Beny-company, s.r.o., sídlo Kováčska 280/51, Košice 04001) alebo e-mailom na info@ilviso.sk

Osobné údaje, ktoré prostredníctvom registračného formulára klienta poskytujete sú:
Meno, Priezvisko, E-mail, Telefóne číslo. Súčasťou sú i niektoré informácie o zdravotnom stave (citlivé údaje), ktoré sú nevyhnutné pre zváženie a možnosť poskytnutia služby.Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje vypĺňate dobrovoľne a bez nátlaku.

Citlivé údaje

Pokiaľ ide o špeciálnu kategóriu osobných údajov (citlivých údajov), v prípadoch kedy prevádzkovateľ  zverejňuje na svojich webových, instagramových alebo facebook stránkach tzv. biometrické údaje napr. časti tvárí (ktoré dovoľujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu), v takom prípade ich prevádzkovateľ spracúva na základe písomného súhlasu s dotknutou osobou udelenom v zdravotnom dotazníku.

 

Účely spracovania
Registrácia klientov: Poskytnuté údaje sa využívajú pre možnosť poskytovanie služieb, prehľad o histórii rezervácií a komunikáciu s vami.

Marketing: Poskytnuté údaje sa využívajú pre zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu a sms ako ponuky na nové služby alebo tovary.Osobné údaje, ktoré ste uviedli v registračnom formulári sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračný formulár je možné vyplniť na webovej stránke www.ilviso.sk a zdravotný dotazník na prevádzke Art Studio & Academy il Viso, Hlavná 65/117, Košice 04001. Registráciu a vyplnenie dotazníka akceptujeme len touto formou a preto v žiadnom prípade nežiadame o poskytnutie vašich údajov pre nižšie uvedené účely inak.

Vaše údaje ako registrovaného klienta sú využívané na:
Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári alebo zdravotnom dotazníku.

Zasielanie upozornení na rezervované termíny prostredníctvom správy SMS na telefónne číslo uvedené v registračnom formulári alebo zdravotnom dotazníku.

Zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu a sms ako ponuky na nové služby, akcie alebo tovary

Prehľad realizovaných služieb pre registrovaného klienta.

Použitie zadaných údajov pri rezervácii termínu, čím Vás nebudeme obťažovať s týmto údajmi potrebnými pre komunikáciu.

 

Doba, na ktorú boli poskytnuté osobné údaje
je dobou registrácie. Údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov alebo do doby, kým písomne nepožiadate o ich výmaz. Pri zrušení registrácie budú vaše osobné údaje zmazané a bude tak vykonané bez zbytočných odkladov v súlade so zákonom.

 

Právne základy spracovania osobných údajov
Plnenie zmluvy – v prípade objednania služby.

Súhlas a odvolanie – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, pri registrácii, zverejnení častí tváre na webe alebo sociálnych sieťach. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odvolať zaslaním listu na adresu sídla Beny-company, s.r.o., sídlo Kováčska 280/51, Košice 04001 alebo na e-mailovú adresu info@ilviso.sk.

Plnenie zákonných povinností – pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

 

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Nezverejňujeme ich, nesprístupňujeme, neposkytujeme, nepredávame a neponúkame na iné komerčné účely žiadnym iným subjektom (tretím stranám), s výnimkou situácií opísaných nižšie:

Neposkytneme žiadne osobné údaje bez vášho dovolenia, ibaže by sme k tomu boli zo zákona oprávnení alebo by sme boli povinní tak urobiť, alebo ak by sme boli presvedčení, že takáto akcia je potrebná za účelom ochrany alebo obhajoby našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov, zákazníkov alebo iných osôb. Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným úradom a vyšetrovacím orgánom iba v prípade, keď je prevádzkovateľ povinný urobiť tak zo zákona.

 

Ako vaše údaje chránime
Údaje uchovávame v listinnej písomnej podobe a elektronickej podobe. Snažíme sa, aby vaše údaje boli v bezpečí a preto sme prijali organizačné a technické opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili, ktoré sú zahrnuté v interných smerniciach.

Rezervačný formulár zasielate prostredníctvom stránky www.ilviso.sk. Prenos osobných údajov je realizovaný prostredníctvom HTTPS – Zabezpečený hypertextový prenosový protokol (angl. hypertext transfer protocol secure), čim chránime vaše údaje pred nepovoleným čítaním tretích strán.

Bezpečnostné incidenty oznamujeme v súlade so zákonom Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Práva vás ako poskytovateľa osobných údajov (dotknutej osoby)
Na základe spracovania vašich osobných údajov u nás vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si ich uplatníte, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dni odo dňa jej doručenia.

So svojimi právami sa môžete oboznámiť v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akúkoľvek operáciu alebo súbor operácii s osobnými údajmi uskutočňuje prevádzkovateľ  na základe vnútorných smerníc (zhromaždenie, zaznamenávanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, náhľad, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie), ktoré sú vytvorené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako uplatníte Vaše práva:
Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním listu na adresu sídla Beny-company, s.r.o., sídlo Kováčska 280/51, Košice 04001 alebo na e-mailovú adresu info@ilviso.sk). V žiadosti uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefón. Tieto údaje sú nutné pre vybavenie žiadosti a overenie, že sa jedná o Vás.

Právo na prístup k údajom
Právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás u nás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že o vás údaje spracovávame, tak informáciu o tom, ktoré údaje spracovávame, za akým účelom, komu boli poskytnuté a či boli prenesené do tretej krajiny a na ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu
V prípade, ak sú vami zadané údaje nesprávne alebo neaktuálne máte možnosť zadania požiadavky na ich zmenu, tak aby boli aktuálne a aby sme aj my mali aktuálne údaje pre komunikáciu s Vami.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Práva na vymazanie vašich údajov, ktoré o vás spracovávame v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky.

Údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli získané.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ste odvolali a neexistuje iný právny základ na ich uchovávanie.

Namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu.

Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Po zadaní požiadavky na vymazanie údajov, a splnení podmienok pre vymazanie, budú Vaše údaje vymazané najneskôr do 60 dní avšak budeme sa snažiť, aby k výmazu prišlo už do 14 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov.

Spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania.

Už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

V prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame manuálne, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, a teda ak je to technicky možné, prenesieme na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností
V prípade, ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov u nás je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete na „https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0“.

 

Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke 

www.ilviso.sk

Zásady ochrany osobných údajov platia pre webovú stránku www.ilviso.sk a preto si pri spúšťaní webovej stránky prečítajte „GDPR“ tejto webovej stránky. Ak s „GDPR“ nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku a opustite ju.

Vstupom a používaním webovej stránky www.ilviso.sk vyhlasujete, že s ustanovením tejto „GDPR“ súhlasíte.

Automaticky zhromažďované neosobné informácie
Zaväzujeme sa dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach môžeme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

 

Zmeny v politike ochrany osobných dát
Vyhradzujeme si právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude umiestnený  webovej stránke www.ilviso.sk.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.