Microblading Plasma fibroblast Líčenie Kozmetika GUINOT Pery Očná linka Nechty il Viso Academy Galéria O nás Blog Cenník rezervácia kontakt prihlásenie / registrácia

Reklamačný poriadok

 

               Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

Produkty

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávaný produkt musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých produktoch nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Vlastnícke právo kúpeného produktu prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenému produktu okamihom zaplatenia kúpnej ceny za produkt.

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia produktu.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim. Ak je na predávanom produkte, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak sa na predávaný produkt vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Spotrebiteľ si uplatňuje zodpovednosť za vady predávaných produktov v prevádzkarni: il Viso, Hlavná 65/117, Košice, 040 01 bezodkladne po zistení vady produktu . Uplatnenie zodpovednosti za vady produktov predávaných si spotrebiteľ uplatňuje priamo u pracovníka, ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských reklamácii. Reklamáciu si spotrebiteľ môže uplatniť aj písomne adrese: il Viso, Hlavná 65/117,040 01,Košice. Zároveň musí byť dodržaná podmienka predloženia dokladu o kúpe produktu a reklamovaného produktu.

2. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u pracovníka povereného vybavovaním spotrebiteľských reklamácii.

3. Reklamácia si spotrebiteľ uplatňuje bezodkladne po zistení vady produktu.

4. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu predaných produktov, bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u zodpovedného vedúceho. Ak je produkt naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

5. Vedúci prevádzky resp. pracovník ,ktorý je poverený vybavovaním spotrebiteľských reklamácii vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh produktu, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a ďalšie údaje a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného produktu.

IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady produktu odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti produktu.

3. V prípade, že predaný produkt ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu produktu. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti produktu, ak s vada týka len tejto súčasti.

4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný.

5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže produkt pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno produkt používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia produktu, dĺžku používania produktu a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Služby

Prevádzka, ktorá poskytuje kozmetické služby a služby súvisiace so skrášľovaním tela musí mať platné živnostenské oprávnenia.

Prevádzka sa zaväzuje:

Zákazník bol pred úkonom oboznámený s kontraindikáciami a následnou domácou starostlivosťou po ošetrení.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytovaná služba spĺňala požiadavky zákazníka.

2. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek.

3. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služby.

 

II. Podmienky pre uplatnenie reklamácie

1. Pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce ale aj za chybu, ktorá sa vyskytne u zákazníka neskôr.

2. Službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu. 

3. Zákazník vykonanú službu dôkladne prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

4. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

5. Vybavenie reklamácie zo zákona nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.

7. Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť. Dajú sa vymeniť za akúkoľvek službu alebo produkt vrámci prevádzky. Poukážka platí do dátumu na nej uvedenom, ak tak nie je, jej platnosť nie je časovo obmedzená.

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.